Suomesta puuttuu oikeuslähtöinen oikeuskäytäntö

Kirjailija Jyri Paretskoi kirjoitti Kaleva-lehden 2.8.2016 julkaisemassa mielipidekirjoituksessa näkemyksensä suomalaisesta virkamiestyöstä. Otsikolla Virkamies ei aina ole kaiken pahan alku julkaistussa kirjoituksessa suomalaisesta virkamieskoneistosta maalataan kuva hienosäädettynä mekanismina, joka tulisi nähdä kansallisena ylpeydenaiheena tai jopa vientituotteena. Todettakoon, että Paretskoi virheellisesti laskee mm. sairaanhoitajat virkamiehiin, vaikkeivät monet julkisen sektorin ns. suorittavan portaan työntekijät ole lainkaan virkamiehiä vaan ainoastaan työsuhteisia […]

Jatka lukemista


Liberaalivihreä työryhmä vastasi TEMin pyyntöön työllisyyden parantamiskeinoista

Julkishallinnonalan konsultti Lilja Tamminen on Simo Raittilan (VtK,HuK) ja Lukas Korpelaisen avustamana laatinut tiiviin raportin Työ- ja elinkeinoministeriölle tietyistä työllisyyden parantamiskeinoista. Ministeriö pyysi helmikuun alussa avoimesti lausuntoja ratkaisuista työllisyystilanteeseen. Ministeriön kyselylomake on vielä auki 29.2.2016 saakka. Työryhmän raportissa esiin nostetaan mm.  julkishallinnon yrityssektorille luoman hallintotaakan ja sääntelyn suoraviivaistaminen, joustavan työttömyysturvan merkitys työllisyydenhoidossa ja työeläkevakuutusmaksujen kustannusten […]

Jatka lukemista


Liberaalivihreä työryhmä valmistelee asumistuen perustulossa korvaavaa järjestelmää

Liberaalivihreä työryhmä osallistuu Kelan perustuloselvityshankkeeseen. Työryhmän jäsenet ovat Helsingissä vaikuttavat liberaalivihreän verkoston jäsenet Lukas Korpelainen, Simo Raittila ja Lilja Tamminen. Työryhmän tukena toimivat vihreän perustulomallin valmistelussa vaikuttanut Ville Ylikahri sekä KELAn perustulokokeilun tutkija-suunnittelija Ville-Veikko Pulkka. Perustulohack-hankkeesta vastaavat Sitra, Demos Helsinki ja Open Knowledge Finland. Perustuloa perustellaan yleensä kannustinloukkujen poistamisella ja sosiaaliturvan tarveharkintaan liittyvän hallintotaakan vähentämisellä. Yksi perustulokeskustelun ikuisuusaiheista on, […]

Jatka lukemista


Vaikuttamisverkosto ja ajatuspaja

Liberaalivihreät on riippumaton sosiaaliliberaali vaikuttamisverkosto ja ajatuspaja. Lilja TamminenLil­ja Tam­mi­nen on li­be­raa­li vih­re­ä kun­nal­lis­po­lii­tik­ko, lu­en­noit­si­ja, hal­lin­non kon­sult­ti se­kä tuo­te­ke­hi­ty­sy­rit­tä­jä. Hä­nen blo­gin­sa pal­kit­tiin ke­säl­lä 2015 Suo­men par­haa­na po­liit­ti­se­na blo­gi­na. Maa­lis­kuus­sa 2016 hä­n voitti liberaalivihreän tii­min kera Sit­ran pe­rus­tu­lo­hack-suun­nit­te­lu­kil­pai­lun. Tam­mi­sen e­ri­tyi­sa­laa on Suo­men lain­sää­dän­nön luo­ma ta­lous­jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suus ja sen oh­jaus­vai­ku­tuk­set http://www.liljat.fi

Jatka lukemista